(0)

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Atnaujinta: 2019 m. sausio 1 d.

 

Lietuvos kaimo turizmo asociacija, juridinio asmens kodas: 135029913, buveinės adresas: K. Donelaičio g. 2, Kaunas, el. p. [email protected] (toliau – Asociacija) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę http://www.atostogoskaime.lt/ (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.

Tvarkydama asmens duomenis Asociacija vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Asociacija pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio Svetainėje, teisę į privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Renkame toliau nurodytą informaciją tam, kad galėtume suteikti, pagerinti ir apsaugoti mūsų teikimas paslaugas Jums:

1. Asmeniniai duomenys

Kai naudojatės mūsų svetaine, mes galime rinkti tam tikrą Jus identifikuojančią informaciją, t. y. kai pateikia užklausos formą, mes renkame Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.

2. Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote Svetainėje ar kai prisijungiate prie Svetainės per mobilųjį įrenginį.

Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.

3. Slapukų duomenys

Svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą mūsų Svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją.

 

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys Svetainėje renkami šiais tikslais:

 • aptarnavimo ir pagalbos suteikimui
 • apdoroti kliento rezervacija;
 • informavimui apie pasikeitimus;
 • kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
 • verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti asociacijos veiklą;
 • techninių problemų sprendimui ir jų atsiradimo užkirtimui.

Iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys?

Asmens duomenys gaunami iš Jūsų pateiktos informacijos Asociacijai užpildant užklausos formą.

Jūs užtikrinate, kad pateiksite Asociacijai tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

 

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:

 • siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), t. y. Jums užsakant paslaugas per mūsų Svetainę, arba
 • Jums išreiškiant sutikimą tvarkyti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. kai siekiate susisiekti su mumis.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenų tvarkymui Asociacija turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Asociacijos vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų ir kt. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Asociacijos nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

Jūsų po duomenų pateikimo užsisakote mūsų paslaugas, Jūsų asmens duomenis paprastai saugosime iki 10 metų dėl su mumis sudarytos sutarties. Priešingu atveju duomenys yra sunaikinami po 1 metų nuo paskutinio susirašinėjimo su jumis.

 

Jūsų teisės

 • teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
 • teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
 • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisė reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisė į duomenų perkeliamumą;
 • teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (kai toks sutikimas buvo duotas) informuojant Asociaciją nurodytais kontaktais. Tačiau sutikimo atšaukimas nedaro įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo, vykdyto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Kad galėtumėte įgyvendinti šias teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti.

 

Pakeitimai

Kartas nuo karto galime pakeisti ar papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Asociacija praneša Svetainėje.

 

Lietuvos kaimo turizmo asociacija

[email protected]

 

Partneriai